5 Tips for a successful roadtrip - Part 1

Roadtrippin'


Eftersom jag ska åka på ytterligare en roadtrip den här sommaren, som jag redan har börjat planera förresten, så tänkte jag att jag kunde dela med mig av en roadtrip sammanfattning från förra sommaren. Jag bloggade inte under den tiden, så ville dela med mig av mina bästa tips, både för en bra roadtrip, samt vad man kan göra i ett land. Det kommer att bli en sammanfattning på 4 delar. Den första kommer att kretsa kring

Tips innan du ger dig ut på en roadtrip:

1. Ha en Plan. Det här är nog det bästa för en bra roadtrip. Ha en rätt lösbaserad plan på hur du ska åka, hur länge det är emellan varje resmål med bil (Går att hitta på google maps) och hur länge du ska vara på samma plats. Du kommer inte att hinna med allting, därför måste du tänka på vad du verkligen vill och hur du ska prioritera.

2. Var föränderlig. Ytterligare en tanke som hör lite till den först punkten, är att din plan inte ska vara skriven i sten. Boka inte varenda hotell i förväg, bara de du verkligen är intresserad av, dina huvudmål exempelvis. Vi bokade hotell i Positano och i Amsterdam flera veckor i förväg, då dessa städer ofta blir fullbokade. Ifall du inte bokar flera veckor i förväg kan dina planer förändras enklare undertiden och du kanske hittar ett nytt ställe du vill stanna på.

3. Åk inte för länge. Detta hör också ihop med en plan. Välj inte destinationer som är 9 timmar åktur med bil. Eftersom du kommer att vara tvungen att stanna, för att äta, gå på toa och sträcka benen. Räkna även med köer, då resten av Europa brukar ha problem med köer. Försök inte överstiga max 6 timmar i bilen exklusive pauser, och åk inte när det är mörkt. Åk helst på dagarna.

4. Ta med nödvändiga saker hemifrån + Regler utomlands. Detta är en viktig punkt och ska inte överses. En bensindunke, filtar, kuddar, vatten, mat till bilen, kylbox, varningstriangel, extradäck, är alla viktiga saker som kommer att behövas ifall en situation uppstår. En anna nviktig aspekt är att du kollar upp ländernas regler för bilar innan du åker in. Flera länder har regler om att du ska ha klistermärken, eller biljetter som ska köpas. Dessa är enkla att få tag i, bara kolla närmsta Mack, när du åker in i landet. Var även försiktig ifall du parkerar bilen. Eftersom bilen är en viktig del i att ta sig runt (Obvi, haha) + att alla dina ägodelar är i den, så var noga med att låsa den och var försiktig.

5. Var inte ute för länge. Mitt sista tips är att inte vara för länge utomlands. Vi var ute i exakt 3 veckor och det var alldeles utmärkt. Vi hade först planerat 3,5 veckor, men valde att åka hem tidigare. Det kan vara påfrestande att vara ute på vägen så länge. Trots att vi stannade på flera hotell.

Sedan glöm inte att ha det fantastiskt roligt! En roadtrip är så otroligt mycket mer givande än att bara åka med flyg. Du ser så mycket mer och du upplever saker hela tiden. Det borde vara på allas bucketlist att åka en roadtrip genom Europa!


//


Since I am going on another road trip this summer, which I've already begun to plan btw, I thought I could share a road trip summary from last summer. I didn't blog during that time, so I wanted to share my best tips, both for a good road trip, and what to do in the country you visit. There will be a summary of 4 parts. The first one will revolve around Tips before going on a road trip:

1. Have a Plan. This is probably the best to reallt have a good road trip. Have a right loose plan on where to travel, plan how long it's between each destination by car (Can be found on google maps) and how long you want to be in the same place. You won't be able to to do everything you want, so you need to think about what you really want and how you should prioritize.

2. Be flexible. Another thing that belongs to the first point is that your plan shouldn't be written in stone. Don't book every hotel in advance, only those you're really interested in, your main goals for example. We booked hotels in Positano and in Amsterdam several weeks in advance, as these cities often become fully booked very fast. If you don't book several weeks in advance, your plans can changed more easily and sometimes you may find new places you didn't knew existed.

3. Don't sit in the car too much. This also kinda belongs to the first point Do not choose destinations that are 9 hours between by car. Because you'll have to stay to eat, go to the bathroom or just stretch your legs. Also count with traffic, as the rest of Europe usually have problems with a lot of traffic. Do not try to exceed a maximum of 6 hours in the car, excluding breaks, and don't drive when it's dark, since you don't really know the roads. Go anytime during the days.

4. Bring the necessary things from home + Rules abroad. This is an important point and should not be overlooked. A gas tank, blankets, pillows, water, food for the car, cool box, warning triangle, extra tires are all important things that will be needed if a situation arises. Another important aspect is that you check the countries' rules for cars before entering. Several countries have rules that includes for your car to have stickers, or tickets. These are easy to get hold of, just check out the nearest gas station, when you enter the country. Also be careful when you're parking your car. Because the car is an important part of getting around (obvi haha) + all of your belongings are in it, be sure to lock it and be careful.

5. Don't be out far too long. My last tip is not to be away for too long. We were on the roads for exactly 3 weeks and it was just perfect. We first planned to be away for 3.5 weeks, but chose to go home earlier. It can be diccult being out on the road for such a long time. Even though we stayed at several hotels during these weeks.

Then don't forget to have a great time! A road trip is so incredibly much more rewarding than just flying to see a place. You'll see so much more and you experience things that you othervise wouln't. It should be on everyone's bucket list to go on a road trip through Europe! Its' amazing!!


Likes